OPEN CALL #3

tidskrift för
  • experimentell
  • visuell
  • digital
poesi

7

#2 Mening

Sylvia Javén

Kartan och staden

Pia Hansen & Maria Perkins

Meaning Part 1–3

 

Rickard Eklund & Li Taiga

Mammuten

Vera Anttila & Özgü Gündeşlioğlu

seven pots as maps | sju skålars atlas

Sara Rönnqvist & Hugo Ochoa

XoXo

Anna Nygren

Hoppas du blir fisk

Sara Berg& Klara Meijer

Rån ax limpa

Ralf Andtbacka

Skapa mening: Essä

Förord

Ett litet stycke mening

Meningen med meningen

Meningar om meningen?

 

Välkommen till det andra numret av Kontradiktion tidskrift för digital och experimentell poesi. Temat för det här numret är mening. 

På svenska har ordet mening en dubbeltydighet som innebär dels något som avslutas med en punkt och dels ett större existentiellt sökande. Båda tolkningarna behövs – och allt däremellan. Att skapa mening kan också vara att sätta punkt och gå vidare. 

Bidragen valdes ut genom en Open call i våras. Det kom in en stor mängd förslag – det visar att det finns intresse för poesi i mellanrummen, i mellanformer – det som inte direkt hör hemma på boksidor eller bland Spoken word, experiment som söker sin form i den digitala sfären. I det här numret av Kontradiktion har vi äran att bjuda på sju bidrag som i ljud, bild och text närmar sig meningen – med livet, med orden, med universum. 

I det här numret är den stora majoriteten av bidragen samarbeten. Vi är väldigt glada över att så många tycker att det är meningsfullt att jobba tillsammans, och att vi kan erbjuda ett utrymme att experimentera över konstgränserna. I många andra sammanhang än i matematiken blir 1+1 ofta mer än 2. När två eller flera konstnärliga strävanden möts uppstår friktion som inte sällan leder till missförstånd, upprepning, ett utforskande – en jakt på mening.

Nu är det meningen att du ska klicka vidare till bidragen.

Heidi von Wright och Hilda Forss

Chefredaktörer, Kontradiktion #2

 

7
7

Mammuten

videopoesi

av Rickard Eklund & Li Taiga

5 min. Svenska.

7
7
7

Hoppas du blir fisk

video, fanzine, essä

av Anna Nygren

8 min. Svenska.

Open Book

Essä

7

Rån ax limpa

videopoesi

av Sara Berg & Klara Meijer

4 min. Svenska.

7

Skapa mening

Essä av Ralf Andtbacka

What might it be like to live without placing meaning on anything, just to exist, in a world where nothing means anything at all?

Den här frågan ställs i Pia Hansens och Maria Perkins ljud- och videopoetiska verk Meaning Part 1–3 som ingår i det andra numret av Kontradiktion. Det är utan tvivel en meningsfull fråga, något som genast signalerar det undflyende och motstridiga hos meningsbegreppet. Det fylls och töms, flödar över och sinar. Meningen finns här men den finns också alltid redan någon annanstans, den går förlorad och återuppstår i oväntade former. Det finns en absolut okuvlighet hos meningen, som med lätthet trotsar även vår längtan att reducera den till intet.

På samma gång är meningen skör och sårbar, den är utsatt för stress och press, försök att strömlinjeforma den, manipulera den, städsla den, få den att generera makt och profit. Enligt marknadsfundamentalismen är meningen kopplad till materiellt värde. Det meningslösa är med andra ord det ekonomiskt olönsamma.

I en sådan syn på exempelvis konst och litteratur möts nyliberalismen och populismen, även om prioriteringarna är olika. Det populistiska tänkandet är i grunden auktoritärt och intolerant. Därför betraktar populister med misstänksamhet all konst som är någonting mer än underhållning och dekoration. Minimikravet är att konsten ska vara ”neutral”, i synnerhet om upphovspersonerna erhåller någon form av statlig finansiering.

Sådant mecenatskap är både nyliberaler och populister överens om att borde minskas eller rent av avskaffas. De förra utgående från övertygelsen att värde och mening skapas i tävlan på den fria marknaden; de senare för att de vill begränsa utrymmet för kritiska röster.

Till syvende och sist är det väldigt få konstutövare som helt och hållet kan livnära sig på sin konst; det är betydligt fler som drar ekonomisk nytta av deras arbete, något som författaren Maria Turtschaninoff påpekar i en intervju publicerad på Svenska Yles webbsida: ”Ljudbokstjänsterna håller hela industrin som gisslan. Det finns väldigt många människor som får en heltidsutkomst från litteraturen, medan författarna av litteraturen inte hör till dem”.[i]

Det säger sig självt att om endast den kultur som är ekonomiskt självbärande anses äga existensberättigande kommer mångfalden att bli lidande, något som drabbar inte bara demokratin utan också den kommersiella kulturen som i alla tider parasiterat på den kreativa energin och visionära kraften hos den icke-kommersiella kulturen.

Konstnärer vill förstås ha lön för sin möda, men det är sannolikt rätt få som har ekonomisk vinning som primär drivkraft. Det ligger i konstens natur att hämta näring, och mening, ur helt andra källor, exempelvis upplevelsen av att vara människa och leva i tiden, i ett samhälle och en värld som utsätter oss för påfrestningar och utmaningar och som ständigt förvandlas. Vi ägnar oss åt konst för att härda ut, uttrycka oss och utforska sammanhangen vi ingår i, också på ett kritiskt sätt; det är en del av det nödvändiga meningsskapandet.

Samtliga verk i detta tidskriftsnummer visar hur mening blir till men också på hur viktigt det är att den inte alltid serveras färdigtuggad. Meningen behöver glipor, osäkerhet, sammansatthet, komplikation, friktion för att inte stelna till steril envägskommunikation. Den levande konsten är en inbjudan till dialog och meningen uppstår när just du är villig att delta i den.

 

 

[i] Jenny Jägerhorn, ”Ljudbokstjänsterna håvar in pengarna medan författarnas löner rasar: ’De håller hela industrin som gisslan’”, https://svenska.yle.fi/a/7-10042501 (29.9.2023).

 

OPEN CALL
Nu söker Kontradiktion verk för #3: FÄRG & FORM. Chefredaktörer för numret är Jolin Slotte och Heidi von Wright.
Vi vill lyfta fram både nya och äldre verk i ett sammanhang som ger synlighet till och öppnar för diskussion kring den tvärkonstnärliga poesin. Därför söker vi nu:
1) konstverk, till exempel poesifilm, hypertextfiktion, digital eller visuell poesi. Formen är öppen och vi ser på fenomenet ur ett brett perspektiv. Vi välkomnar särskilt verk som är nyskapande vad gäller format och medium.
2) artiklar och essäer om digital, visuell och experimentell poesi och litteratur.
OBS! För tillfället tar vi inte emot ansökningar till konstnärlig matchmaking. Mer info om matchmaking kommer senare.
Skicka in förslag och abstract till Heidi och Jolin på hoj@kontradiktion.fi
Senast den 26 november 2023 vill vi ha förslag. Vi meddelar senast 15 december vilka vi går vidare med och deadline för färdiga verk är i mars 2024.
Ett arvode betalas för samtliga verk som lyfts fram i tidskriften.
OPEN CALL:
Kontradiktion #3: COLOUR & FORM
Kontradiktion, Nordic online magazine for digital and experimental poetry and literature, is looking for contributors for its second issue, themed Colour & Form. We are looking for:
1) artworks, such as animated poetry, hypertext fiction, digital or visual poetry. We define the term poetry broadly and are especially excited about works that are experimental in regards to form and medium.
2) articles and essays on digital, visual and experimental poetry and literature.
Please note, we do not currently accept proposals for creative matchmaking; the matchmaking process will be announced separately.
Kontradiktion’s main language is Swedish, but we are happy to accept proposals for works in other languages from artists who are based in or connected to the Nordic countries. Please send your proposal or abstract by November 26 2023 to hoj@kontradiktion.fi. By December 15 we will contact selected artists and the final deadline for works will be in March 2024.
The published works will receive monetary compensation.